Menu

Przesłanie do uczestników konferencji na temat: "Przedsiębiorca. Odpowiedzialność społeczna i globalizacja"

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2004_1395
Title:
Przesłanie do uczestników konferencji na temat: "Przedsiębiorca. Odpowiedzialność społeczna i globalizacja"
Date:
2004-03-03
Place:
Rzym
Category:
Przesłania
Subtitle:
Oddajcie wasze talenty na służbę Bogu, bliźniemu i wspólnemu dobru
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments
Content of the document

Do mojego czcigodnego Brata
Kard. Renata Raffaele Martina
Przewodniczącego
Papieskiej Rady «Iustitia et Pax»

Z radością przyjąłem wiadomość o odbywającej się w tych dniach konferencji na temat: «Przedsiębiorca. Odpowiedzialność społeczna i globalizacja», której organizatorami są Papieska Rada «Iustitia et Pax» oraz Międzynarodowy Związek Katolickich Stowarzyszeń Pracodawców. Proszę przekazać wszystkim zebranym moje serdeczne pozdrowienia i życzenia.

Ufam, że konferencja będzie dla chrześcijańskich przedsiębiorców źródłem inspiracji oraz odnowionego zapału w ich staraniach, by w świecie biznesu dawać świadectwo o wartościach królestwa Bożego. Ich praca związana jest bowiem z owym zwierzchnictwem i panowaniem nad ziemią, które Bóg powierzył człowiekowi (por. Rdz 1, 26), a znajduje swój szczególny wyraz w rozwijaniu twórczych inicjatyw gospodarczych, mogących przynieść olbrzymie korzyści innym ludziom i podnieść materialny poziom ich życia. Ponieważ «żadna działalność ludzka, nawet w sprawach doczesnych, nie może być wyjęta spod władzy Boga» (Lumen gentium, 36), chrześcijanie, którym powierzono odpowiedzialność za świat biznesu, mają obowiązek łączyć słuszne dążenie do zysku z głębszą troską o rozwijanie solidarności i zwalczanie plagi nędzy, która nadal dotyka tak wielu członków rodziny ludzkiej.

Obecna konferencja odbywa się w okresie, gdy sektor finansowo-handlowy coraz bardziej przekonuje się o potrzebie zdrowej etyki, dzięki której w działalności gospodarczej zachowana zostanie wrażliwość na jej głęboko ludzki i społeczny wymiar. Ponieważ dążenie do zysku nie jest jedynym celem tej działalności, Ewangelia wzywa przedsiębiorców do szanowania godności i twórczych umiejętności swoich pracowników oraz klientów, a także wymogów dobra wspólnego. Gdy chodzi o sferę osobistą, przedsiębiorcy winni rozwijać w sobie takie ważne cnoty, jak «rzetelność, pracowitość, roztropność w podejmowaniu uzasadnionego ryzyka, wiarygodność i wierność w relacjach międzyosobowych, męstwo we wprowadzaniu w życie decyzji trudnych i bolesnych» (Centesimus annus, 32). W świecie, w którym silna jest pokusa konsumpcjonizmu i materializmu, chrześcijańscy przedsiębiorcy winni świadczyć o wyższości «być» nad «mieć».

Spośród istotnych zagadnień etycznych, jakie muszą podjąć obecnie ludzie biznesu, trzeba wymienić problemy związane z wpływem globalnego marketingu i reklamy na kulturę oraz wartości pielęgnowane przez różne państwa i narody. Zdrowa globalizacja, przeprowadzana z poszanowaniem wartości wyznawanych przez poszczególne narody i grupy etniczne, może w znaczący sposób przyczynić się do jedności rodziny ludzkiej oraz wyłonić takie formy współpracy, które miałyby charakter nie tylko gospodarczy, ale także społeczny i kulturowy. Globalizacja musi stać się czymś więcej niż tylko innym terminem na określenie absolutnej relatywizacji wartości oraz ujednolicania różnorakich stylów życia i kultur. Aby tak się stało, przywódcy chrześcijańscy, również w sferze przedsiębiorczości, mają obowiązek świadczenia o wyzwalającej i przemieniającej mocy prawdy chrześcijańskiej, która skłania nas do oddania wszystkich naszych talentów, zdolności intelektualnych, umiejętności przekonywania, a także naszego doświadczenia i pomysłowości na służbę Bogu, bliźniemu i wspólnemu dobru rodziny ludzkiej.

Z taką nadzieją kieruję do uczestników konferencji szczere życzenia — wspierane modlitwą — owocnych obrad, a dla wszystkich biorących w niej udział proszę o Boże błogosławieństwo mądrości, radości i pokoju.