Polityka cookies


1.    Użytkownik Portalu przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe Użytkownika uzyskane w związku z korzystaniem z Portalu, rejestracją profilu (konta) oraz korzystaniem z Materiałów będą przetwarzane przez administratora - Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11, NIP 5252357081, REGON 140469560 (zwanego dalej „Administartorem”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, telefon: +48 22 826 42 21, e-mail: [email protected].
2.    Przetwarzane danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
3.    Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z profilu (konta) oraz umowy licencyjnej (sublicencyjnej) na korzystanie z Materiałów, której Użytkownik jest stroną.
4.    Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i Użytkownik nie jest zobowiązany do ich podania; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości korzystania z profilu (konta) przez Użytkownika oraz brak możliwości uzyskania licencji (sublicencji) na korzystanie z Materiałów.
5.    Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Centrum.
6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
7.    Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu związanego z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z profilu (konta) oraz umowy licencyjnej (sublicencyjnej) na korzystanie z Materiałów, a także upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez Centrum oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
8.    Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9.    W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
10.    Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.    W czasie korzystania przez Użytkownika z Portalu na serwerach Centrum w sposób automatyczny gromadzone są następujące informacje o Użytkowniku i jego aktywności w ramach Portalu:
1)    logi zawierające adres IP, datę i czas korzystania z Portalu oraz listę stron odwiedzonych w obrębie Portalu;
2)    pliki cookies (ciasteczka), które umożliwiają rozpoznanie preferowanych przez Użytkownika ustawień (ich pobieranie przez Użytkownika jest zależne od indywidualnych ustawień przeglądarki).
12.    Na podstawie logów i ciasteczek generowane są dane statystyczne, które będą brane pod uwagę przy wzbogacaniu zawartości Portalu i poprawianiu jego funkcjonalności, a także wykorzystywane do monitorowania i administrowania ruchem w Portalu oraz do celów naukowo-badawczych. Tożsamość Użytkownika nie będzie identyfikowana na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.