Menu

Przemówienie do przedstawicieli Włoskiego Forum Stowarzyszeń Rodzinnych

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2004_1229
Title:
Przemówienie do przedstawicieli Włoskiego Forum Stowarzyszeń Rodzinnych
Date:
2004-12-18
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
W obronie wspólnoty miłości i życia
Content of the document

1. Serdecznie witam Forum Stowarzyszeń Rodzinnych i dziękuję za słowa, jakie w imieniu was wszystkich skierowała do mnie jego przewodnicząca, prof. Luisa Santolini. To spotkanie z wami, przedstawicielami milionów włoskich rodzin, odbywa się kilka dni przed Bożym Narodzeniem. A właśnie dzięki kontemplacji tajemnicy Boga, który staje się człowiekiem i zostaje przyjęty w ludzkiej rodzinie, możemy w pełni pojąć wartość i piękno rodziny.

Rodzina to nie tylko serce życia chrześcijańskiego, ale także fundament życia społecznego i politycznego, i dlatego w chrześcijańskiej nauce społecznej stanowi jeden z głównych tematów, jak to wyraziście ukazuje Kompendium Nauki Społecznej Kościoła (por. nn. 209-254). Trzeba nieustannie pogłębiać wiedzę o głębokim wymiarze osobowym, a zarazem o autentycznej i niezbywalnej wartości społecznej tego związku między mężczyzną i kobietą, który urzeczywistnia się w małżeństwie i daje początek wspólnocie rodzinnej. Kto niszczy tę podstawową tkankę ludzkiego współistnienia, zadaje głęboką ranę społeczeństwu i wyrządza szkody często nie do naprawienia.

Ataki na małżeństwo i rodzinę

2. Niestety, ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z dnia na dzień coraz silniejsze i groźniejsze, zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa (por. Ecclesia in Europa, 90). Próby traktowania rodziny jako prywatnego związku uczuciowego, pozbawionego znaczenia społecznego; stawianie na tej samej płaszczyźnie praw jednostki i praw wspólnoty rodzinnej zbudowanej na więzi małżeńskiej; zrównanie w prawach różnych form współżycia ze związkiem małżeńskim; dopuszczanie, a czasem wręcz zachęcanie do zabójstwa niewinnych ludzkich istot przez dobrowolną aborcję; wypaczanie naturalnych procesów prokreacji przez stosowanie metod sztucznych — to tylko niektóre ze zjawisk, które w wyraźny sposób ukazują podważanie ładu społecznego.

Umniejszanie wartości społecznej małżeństwa oraz brak poszanowania nienaruszalnej godności ludzkiego życia w żadnym przypadku nie mogą sprzyjać postępowi społecznemu. To, co bywa przedstawiane jako postęp cywilizacji lub osiągnięcie naukowe, w rzeczywistości jest często klęską z punktu widzenia ludzkiej godności i społeczeństwa.

Znaczenie stowarzyszeń rodzinnych

3. Prawda o człowieku i jego powołaniu, zgodnie z którym winien on być przyjęty z miłością i w miłości od chwili poczęcia, nie może zostać podporządkowana wszechwładzy techniki ani dominacji pragnień nad autentycznymi prawami. Godziwe pragnienie posiadania dziecka lub zdrowia nie może zostać przekształcone w bezwarunkowe prawo, które uzasadnia nawet zabijanie innych istot ludzkich. Nauka i technika naprawdę służą człowiekowi tylko wówczas, gdy chronią i otaczają opieką wszystkie osoby uczestniczące w procesie prokreacji.

Stowarzyszenia katolickie, podobnie jak wszyscy ludzie dobrej woli uznający wartości rodziny i życia, nie mogą ulegać naciskom kultury, która zagraża samym fundamentom poszanowania życia i ochrony rodziny.

Pośród «form mobilizacji», postulowanych już w Adhortacji Familiaris consortio — wedle której rodziny powinny coraz głębiej uświadamiać sobie, że są «aktywnymi podmiotami polityki rodzinnej», i wziąć na siebie odpowiedzialność za przemianę społeczeństwa (por. n. 44) — niezwykle istotna wydaje się profetyczna działalność prowadzona we Włoszech i w Europie przez Forum Stowarzyszeń Rodzinnych.

4. Forum spełnia bowiem doniosłe zadanie, i to w sposób pod wieloma względami nowatorski: jest głosem tych, którzy nie mają głosu, i rzecznikiem praw rodziny, przede wszystkim tych, które wymienione są w Karcie Praw Rodziny, stanowiącej integralną część waszej umowy stowarzyszeniowej. Jego działalność w społeczeństwie włoskim jest zjawiskiem bezprecedensowym i oryginalnym.

Dziękuję wam za wszystko, czego dokonaliście w ciągu minionych dziesięciu lat, i za to, czym jesteście. Zachęcając was do dalszej wytrwałej pracy w służbie rodziny i życia, wszystkim wam z serca udzielam Błogosławieństwa Apostolskiego.