Menu

Przemówienie do chrześcijan - członków Organizacji Wyzwolenia Palestyny

Informations
Collection: 2003
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2003_1441
Title:
Przemówienie do chrześcijan - członków Organizacji Wyzwolenia Palestyny
Date:
2003-11-10
Place:
Rzym
Category:
Przemówienia
Subtitle:
Jesteście w sercu Papieża
Content of the document

Szanowni Goście!

Z radością witam waszą delegację i proszę was o przekazanie moich pozdrowień i życzeń prezydentowi Jasirowi Arafatowi oraz całemu narodowi palestyńskiemu. Jestem przekonany, że wizyta tak znamienitych palestyńskich chrześcijan w Stolicy Apostolskiej przyczyni się do lepszego zrozumienia sytuacji chrześcijan żyjących na terytoriach palestyńskich oraz ważnej roli, jaką mogą oni odgrywać w propagowaniu uzasadnionych aspiracji narodu palestyńskiego.

Pomimo niedawnego zahamowania procesu pokojowego oraz nowych aktów przemocy i niesprawiedliwości musimy nadal głosić, że pokój jest możliwy i że do rozwiązania kwestii spornych można dojść jedynie drogą cierpliwego dialogu i wytrwałego zaangażowania ludzi dobrej woli po obu stronach. Trzeba potępić terroryzm w każdej jego postaci, ponieważ sprzeniewierza się on wspólnemu nam wszystkim człowieczeństwu; nie potrafi też bynajmniej stworzyć fundamentów politycznych, moralnych i duchowych dla wolności i autentycznego samookreślenia danego narodu. Po raz kolejny wzywam wszystkie strony konfliktu do pełnego przestrzegania rezolucji ONZ oraz zobowiązań wynikających z podjęcia procesu pokojowego, jak również do zaangażowania się we wspólne dążenie do pojednania, sprawiedliwości i tworzenia warunków bezpiecznego i zgodnego współistnienia w Ziemi Świętej. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że opracowywana obecnie konstytucja państwowa będzie odzwierciedlać najwyższe aspiracje oraz najcenniejsze wartości całego narodu palestyńskiego; ufam, że będzie też w sposób należyty uznawać wszystkie wspólnoty religijne i zagwarantuje im odpowiednią ochronę prawną wolności kultu i wyznania.

Drodzy przyjaciele, za waszym pośrednictwem przekazuję serdeczne pozdrowienia chrześcijanom w Ziemi Świętej. Mają oni szczególne miejsce w moim sercu. Niech Boże błogosławieństwo mądrości, siły i pokoju spocznie na was i na całym narodzie palestyńskim.