Menu

List do patriarchy Moskwy Aleksego II w związku z wojną w Kosowie

Informations
Collection: 1999
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_6_1999_956
Title:
List do patriarchy Moskwy Aleksego II w związku z wojną w Kosowie
Date:
1999-04-18
Place:
Rzym
Category:
Listy
Subtitle:
List do Patriarchy Aleksego II, wysłany w trakcie wojny w Kosowie
General:
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments
Content of the document

Jego Świątobliwość Aleksy II,

Patriarcha Moskwy i Wszechrusi

Zostałem powiadomiony, że w najbliższej przyszłości Wasza Świątobliwość uda się do Belgradu — stolicy kraju, który jest terenem konfliktu zbrojnego, powodującego ogromne cierpienia ludności. Docierają do mnie bardzo niepokojące informacje o sytuacji w Republice Federalnej Jugosławii, którymi jestem osobiście głęboko poruszony.

Z nadzieją przyjmuję zatem wiadomość, że Wasza Świątobliwość uda się tam, aby odwiedzić czcigodnego Patriarchę Pawła i Kościół serbski, głosząc paschalne orędzie pokoju i okazując chrześcijańską solidarność z wszystkimi ofiarami przemocy i prześladowań, które niestety już od bardzo dawna nękają ten region. Żywię niezłomną nadzieję, że osoby, z którymi Wasza Świątobliwość się spotka, przyjmą przekazane im orędzie, dostrzegając w nim jedyną drogę do przywrócenia pokoju i równowagi, tak aby każdy człowiek, niezależnie od swojej przynależności etnicznej, religijnej czy politycznej, mógł żyć w zgodzie z innymi.

Wszyscy wyznawcy Ewangelii Pokoju mają obowiązek głosić jednomyślnie, że nie można traktować przemocy w jakiejkolwiek formie, czystek etnicznych, deportacji ludności i dyskryminacji grup narodowościowych w życiu społecznym jako cywilizowanych środków rozwiązywania problemów, które mogą zostać rozstrzygnięte tylko w sposób zgodny z prawem. Zbyt często przemoc wydaje się najłatwiejszym wyjściem z trudnych sytuacji.

Łączę się z Waszą Świątobliwością w modlitwie, prosząc zmartwychwstałego Chrystusa, aby obdarzył swym błogosławieństwem tych, którzy są dziś pozbawieni najbardziej podstawowych dóbr, oraz by sprawił, że pokój zapanuje na tej umiłowanej ziemi, która zbyt długo już cierpi. Niech wizyta Waszej Świątobliwości wyda owoce i pomoże nam wszystkim nieść otuchę w obliczu tak wielkiego ludzkiego dramatu!

Łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami (por. 2 Kor 13, 13)!